Y BÁC SỸ Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Nguyễn Huy Dương
  Nguyễn Huy Dương
 • Sinh ngày: 09/3/1974
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ X - Quang
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Trương Bá Lan
   Trương Bá Lan
 • Sinh ngày: 20/8/1972
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Siêu Âm
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác Sỹ Siêu Âm
Nguyễn Xuân Tân
   Nguyễn Xuân Tân
 • Sinh ngày: 24/10/1984
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Siêu Âm
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Nguyễn Viết Thắng
  Nguyễn Viết Thắng
 • Sinh ngày: 04/8/1981
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Trần Phạm Hưng
   Trần Phạm Hưng
 • Sinh ngày: 20/11/1974
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Siêu Âm
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Huỳnh Phúc Thọ
  Huỳnh Phúc Thọ
 • Sinh ngày: 17/11/1970
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Siêu Âm
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Phó Giám Đốc Bệnh Viện
Bùi Văn Cường
  Bùi Văn Cường
 • Sinh ngày: 18 -8 -1951
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Chẩn Đoán Hình Ảnh
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  Bác Sỹ Chuyên Khoa I Chẩn Đoán Hình Ảnh