Y BÁC SỸ Khoa Xét nghiệm

Nguyễn Hoàng Cát
   Nguyễn Hoàng Cát
 • Sinh ngày:
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Xét Nghiệm
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Trưởng Khoa Xét Nghiệm
Lê Hồng Việt
  Lê Hồng Việt
 • Sinh ngày: 27 - 5 - 1947
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
CÁC THÔNG TIN KHÁC: