Y BÁC SỸ Khoa khám bệnh

Trần Xã Hội
   Trần Xã Hội
 • Sinh ngày: 05/11/1956
 • Địa chỉ: Phó Giám Đốc Bệnh Viện
 • Trình độ chuyên môn: BSCK I Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Phó Giám Đốc Bệnh Viện
Dương Thị Ngọc Đông
   Dương Thị Ngọc Đông
 • Sinh ngày: 28/8/1974
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: BSCKI Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Phó Giám Đốc Bệnh Viện
Nguyễn Thị Hoa
   Nguyễn Thị Hoa
 • Sinh ngày: 13/06/1986
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: BS Nội trú
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - ThS, Bác Sỹ Nội Trú Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Quang Nam
   Nguyễn Quang Nam
 • Sinh ngày: 29/10/1945
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Thần kinh
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác Sỹ Chuyên Khoa I Thần kinh
Nguyễn Thị Minh Phương
   Nguyễn Thị Minh Phương
 • Sinh ngày: 15/9/1954
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa II Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác Sỹ Chuyên Khoa II Nội khoa
Trần Thị Hiếu
   Trần Thị Hiếu
 • Sinh ngày: 16/10/1950
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Lê Đình Sơn
  Lê Đình Sơn
 • Sinh ngày: 01/3/1957
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
Trần Thị Lan
   Trần Thị Lan
 • Sinh ngày: 19/02/1949
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
Trần Xuân Hưng
   Trần Xuân Hưng
 • Sinh ngày: 12/05/1983
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Nguyễn Duy Miên
  Nguyễn Duy Miên
 • Sinh ngày: 25/5/1982
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Tai mũi họng
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác Sỹ Chuyên Khoa I Tai mũi họng
Chu Thị Sửu
  Chu Thị Sửu
 • Sinh ngày: 18/8/1949
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  - Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
Phan Thị Thanh
  Phan Thị Thanh
 • Sinh ngày: 15/11/1952
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
Nguyễn Hữu Thể
   Nguyễn Hữu Thể
 • Sinh ngày: 05/5/1950
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Phan Huy Đức
  Phan Huy Đức
 • Sinh ngày: 10/10/1949
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Tai mũi họng
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  Bác Sỹ Chuyên Khoa I Tai mũi họng
Trần Văn Hùng
   Trần Văn Hùng
 • Sinh ngày: 05/5/1950
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  Bác Sỹ Chuyên Khoa I Nội khoa
Vương Thị Tráng
  Vương Thị Tráng
 • Sinh ngày: 08/10/1948
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Da liễu
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  Bác Sỹ Chuyên Khoa I Da liễu
Vũ Thị Dương
   Vũ Thị Dương
 • Sinh ngày: 20/10/1948
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Tai mũi họng
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Hoàng Tiến Dũng
   Hoàng Tiến Dũng
 • Sinh ngày: 11/7/1953
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Mắt
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Đinh Thị Cúc
  Đinh Thị Cúc
 • Sinh ngày: 13/08/1949
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Thần kinh
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Nguyễn Thị Tâm
   Nguyễn Thị Tâm
 • Sinh ngày: 19/05/1956
 • Địa chỉ:
 • Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I Thần kinh
CÁC THÔNG TIN KHÁC: